Styret

Styret i velforeningen

Leder

Kjetil Rødne

Hytte 12

kjetil.rodne@gmail.com
tlf. 901 24 729

Styremedlem

Hanne Fosby

Hytte 70

hfosby@yahoo.com

tlf. 957 84 766

Revisor

Ola Sæhlie, hytte 108

Hans Erik Fossby, hytte 4

Kasserer

Jan Erik Dahlen

Hytte 102

jandahle@bbnett.no

tlf. 472 99 300

Nestleder

Sigbjørn Solvin

Hytte 74

sigbj-so@online.no

tlf. 982 10 778

Styremedlem

Ivar Wagle

Hytte 24

ivar@wagle.nu

tlf. 997 16 237

Valgkomite

Morten Henry Kleven, hytte 5, tlf 954 76 242

Kai Viggo Stenersen, hytte 62, tlf.  958 89 021 

Varamedlem 1

Per-Eirik Lillerud Slagsvold

Hytte 117

peikisit@gmail.com

tlf. 488 96 380


Varamedlem 2

Kristian Aasbrenn

Hytte 64

kristian.aasbrenn@inn.no

tlf. 917 17 844Henvendelser til velstyret kan sendes til: grasjoen@outlook.com


Gråsjøen veistyre:

Nettsted:    https://www.grasjoeveien.no/

Kontakt:     post@grasjoeveien.no

Saker det jobbes med/informasjon

Sak

Beskrivelse

Vann

Vannpumpen i Oddvar Doblougsvei (Vestlia) har vært forsøkt reparert / oppgradert i 2022. Tilstand pr. medio 2023 er at pumpen fungere og at vanntilførsel er tilstrekkelig. Vannkvaliteten er imidlertid ikke tilfredsstillende. Styret vil vurdere utbedring eller flytting.


Vannpost på toppen av Jon Gunnleiksrudsvei (Fjellveien) (mellom hyttene 36 og 38) har knukket hådtak. Saken er meldt inn av Jon Haglund, som har sagt seg villig til å forestå reparasjon. Kostnader dekkes av styret (april 2023).


Vei

Vei- og veilag:


Gråsjøveien fra bommen frem til båtplassen ved sjøen ble gjennomført gjennom sommer og høst 2022.


Oppgradering av Oddvar Doublougs-, Jon Gunleiksruds- og Hans Storhaugs vei har blitt koordinert igjennom Gråsjøfeltet Velforening. Per Gunnar Rønningen har gjort nødvendige forarbeider og også skrapet veien etter at Mobilgrus AS kjørte ut grusen på disse veiene i september/oktober 2022. 

Endelig godkjenning for opptak i veilaget gjennomføres i juni 2023. Vi regner med at vi
må tilføre mer grus enn utkjørt av Mobilgrus, men dette vil bli endelig avklart etter befaring mellom veilaget og velet i mai/juni.


Velforeningen er ikke en juridisk part i veisaken, men vil i henhold til vedtektene samarbeide og koordinere representasjon for å fremme hytteeiernes interesser.  Henvendelser om saker som angår vei skal primært bli rettet til Gråsjøveien veistyret på epost: post@grasjoeveien.no
Mer informasjon kan finnes på veilagets nettsider.


Løyper


Det ble vinteren 2023 etablert en forsøksordning med oppkjøring av løype opp til grensen mot Rendalen kommune fra Gråsjøen, slik at det blir lettere å gå opp mot Gluggen og eventuelt videre innover fjellet eller rundt Gråhøgda. Styret tar sikte på å gjenta dette for neste år i vinterferie og påske. Eventuelt også fra Rudshytta til grensen mot Rendalen på bakside av Gråhøgda.

Det tas sikte på en dugnad med rydding av løypetraseen av Uværsløypa til Rudshytta i tiden juli-august i regi av Styret v/Sigbjørn Solvin. Nærmere info følger.

Det blir vurdert å sette opp varselskilt langs Gråsjøveien der løypene krysser. Styret vil se på dette og eventuelt også annen skilting i løypene.


Oppdateringer finnes på Løyperapporten gjennom skisesongen.