Styret

Styret i velforeningen

Styremedlem

Per-Eirik Lillerud Slagsvold

Hytte 117

peikisit@gmail.com

tlf. 488 96 380

Leder

Ivar Wagle

Hytte 24

ivar@wagle.nu

tlf. 997 16 237

Revisor

Odd Stokkan

Hytte 9


Hans Erik Fossby

Hytte 4

Kasserer

Tommy Johansen

Hytte 78

tommyj2@online.no

tlf. 916 73 582

Styremedlem

Kurt Pettersen

Hytte 55

kurt-hja@online.no

tlf. 920 96 874

Varamedlem 1

Åshild Jensen

Hytte 38

ashild.jensen@gmail.com

tlf. 482 01 470

Nestleder

Sigbjørn Solvin

Hytte 74

sigbj-so@online.no

tlf. 982 10 778

Valgkomite

Morten Henry Kleven

Hytte 5

tlf 954 76 242


Reidar Hveberg

Hytte 59

Varamedlem 2

Knut Nicolaisen

Hytte 68

knutnic@gmail.com

tlf. 918 29036


Gråsjøen veistyre:


Nettsted:    https://www.grasjoeveien.no/

Kontakt:     post@grasjoeveien.no

Saker det jobbes med/informasjon

Sak

Beskrivelse

Vann

Ny felles vannledning ble lagti Vestlia / Oddvar Doblougs vei høsten 2021.
Arbeidet ble bekostet med vellest midler og arbeidet ble utført på dugnad.
Ev. fremføring av vann til hytter skjer på eget initiativ og for egen regning og ansvar.

Skulle det oppstå behov for reperasjoner eller oppgraderinger av felles vanninfrastruktur og pumper, kan det meldes inn til vellet.

Vei

Vei- og veilag: Fjelleien fra bommen frem til båtplassen ved sjøen finner sted i barmarkssesongen 2022. Det vil bli etablert eget pukkverk, og der er ønskelig å få unna det vi kan av stikkveier som omfattes av jordskiftedom i smme periode. 
Veiene skal i henhold til dommen oppfylle "veistandard 5". Dommen er avsagt og rettskraftig.
Dette er et kostbart arbeid, og vil påføre hytteeiere ekstraordinære utgifter.
Saken om tilskudd fra vellet fellsmidler vil bli tatt opp på Årsmøtet 16.4. kl 15.00. Orientering sendes ut senest 14 dager før, og kan etter det også hentes fra lenken lengre ned på siden uner Årsmøteinnkallinger.


Velforeningen er forøvrg ikke en juridisk part i veisaken og henvendelser om saker som angår vei bes rettet til Gråsjøveien veistyret på epost: post@grasjoeveien.no
Mer informasjon kan finnes på veilagets nettsider.

Løyper


På grunn av lite snø i sesongen 2021/22 har mulighetene for løypekjøring vært begrenset. 

Mulighetene for løyper til påsken vil oppdareres på siden for løyperapport


Grunneier Øvergaaard ikke gitt tillatelse til at det kjøres løyper rundt Gråhøgda. Beslutningen begrunnes i hensynet til villrein i området.